Algemene voorwaarden

1. Definties

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

De consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Retour: de consument kan gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dit is de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Dag: werkdagen, d.w.z. uitgezonderd zaterdag, zondag en feestdagen.

2. Verkoop

2.1 De verkoop van juwelen of producten via www.jolygiftboxes.be wordt aangeboden door Mevrouw Catherine Verdonck, deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn die van de verkoper.

2.2 Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen aangeboden op en gerealiseerd via de onlinewinkel www.jolygiftboxes.be of andere overeenkomsten tot stand gekomen via de webshop.

2.3 Door het plaatsen van een bestelling via de webshop verklaart de consument kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de consument de verkoopsvoorwaarden. De tekst van de algemene voorwaarden worden aan de consument ter beschikbaar gesteld voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten.

2.4 Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden integraal van kracht.

3. Prijzen en betalen

3.1 De prijzen van de producten worden aangegeven in euro. Alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW en exclusief verzendkosten. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door gebruiker aan de consument te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de consument.

3.2 De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard.

3.3 De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen waarvan de consument redelijkerwijs moest aannemen dat deze (typ)fouten betreffen.

3.4 De verkoper behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het tot stand komen van de overeenkomst te wijzigen bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen van invloed op de verzendingskosten, nieuwe taksen of (typ)fouten.

3.5 Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last noch gehoudenheid van de verkoper tot het betalen van eventuele schadevergoeding.

3.6 De producten blijven eigendom van de verkoper tot deze de prijs volledig en definitief betaald heeft gekregen.

3.7 De consument heeft de mogelijkheid om te betalen via: Bancontact / Mister Cash, PayPal of Ideal.

3.8 Niet betaalde bestellingen worden na 4 (vier) dagen automatisch geannuleerd door de verkoper.

3.9 Elke klacht betreffende een factuur dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij getekende brief of email te worden geformuleerd binnen de 5 (vijf) dagen na ontvangst van de factuur.

4. Levering

4.1 De producten worden opgestuurd naar het leveringsadres dat wordt opgegeven bij de bestelling (thuisadres of ander adres). Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de consument en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

4.2 Uiteraard stelt de verkoper alles in het werk binnen een zo kort mogelijke termijn de producten te leveren. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven.

4.3 Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de consument, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

4.4 De  verkoper heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
In geval van niet-levering van de producten worden de eventueel door de consument betaalde sommen binnen de 30 dagen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. 

4.5 De verkoper kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending. De verkoper doet er alles aan om de producten zo goed en veilig mogelijk te verpakken.

5 Bedenktijd en herroepingsrecht

5.1 Het verzakingsrecht is enkel van toepassing voor de aankoop via de webshop door natuurlijke personen of rechtspersonen die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, deze producten verwerven of gebruiken.

5.2 De consument heeft het recht om zijn bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Deze gaat in vanaf de dag die volgt op de levering. De consument heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. De consument krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van de consument thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van de verkozen vervoerder. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal het product in originele staat, met originele label, ongebruikt en in de originele verpakking aan de verkoper geretourneerd worden.

Ongefrankeerde retourneringen zullen niet worden aanvaard.

Om gebruik te maken van dit recht kan de consument contact met de verkoper opnemen via info@jolygiftboxes.be. De verkoper zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van de retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

artikel VI.45, §1, 8°-11°, VI.47, VI.50, §1, VI.51 en VI.53 WER 

5.3 Retouradres

Verdonck Catherine
Keuvelhoekstraat 140/11
8300 Knokke-Heist

5.4 Indien een product dat geretourneerd wordt beschadigd, gebruikt of bevuild blijkt, dan kan de verkoper, de consument aansprakelijk stellen voor de waardevermindering die deze beschadiging oplevert en een schadevergoeding van de consument eisen (artikel VI.51, §2 WER). De consument is evenwel enkel en alleen aansprakelijk voor de waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de product dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. 

5.5 Ex artikel 80 §4 Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, is het verzakingsrecht niet van toepassing op :

– Producten die specifiek voor de consument ontworpen zijn of die kunnen bederven worden niet teruggenomen en de consument kan zich dus niet beroepen op het herroepingsrecht. 

-Wegens hygiënische redenen kunnen oorbellen niet worden teruggenomen.

– Artikelen waarvan de verzegeling verbroken is of de verpakking beschadigd kunnen om hygiënische reden niet geruild of retour worden gezonden.

6 Garantie

6.1 Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

6.2 Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de consument de verkoper hiervan binnen de 14 dagen na ontvangst en zonder opgave van reden te annuleren.

6.3 De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het  gefactureerde/betaalde bedrag aan de consument. 

6.4 Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de consument aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het bovenvermelde garantiestelsel.    

7 Klachten

7.1 De verkoper tracht om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto’s. Kleuren op de foto’s kunnen licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van een beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kan de verkoper dan ook niet aanvaarden.

7.2 De verkoper stelt ook alles in het werk om de producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken.

7.3 Elke klacht dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij getekende brief of email te worden geformuleerd binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen.

7.4 De verkoper stelt alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen. Indien de consument twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan zij/hij de verkoper altijd contacteren voor meer info.

7.5 Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.

8. Toepasselijk recht

8.1 De verkoop waarop de huidige verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht.

8.2 Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge zijn bevoegd.